Sklep Skupnega odbora EGP št. 40/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP