Известие от правителството на Обединеното кралство във връзка с Директива 94/22/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди (Текст от значение за ЕИП.)