Uzaicinājums paust interesi ieņemt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekļa amatu – Pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana (OV C 92, 24.3.2017.)