Писмен въпрос E-1640/10, зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Комисията. Гледане на TV3 в северна Каталония