Vec C-402/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 30. septembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Liège – Belgicko) – LM/Centre public d’action sociale de Seraing (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Rodič plnoletého dieťaťa trpiaceho vážnou chorobou – Rozhodnutie o návrate – Opravný prostriedok – Automatický odkladný účinok – Záruky v období pred návratom – Základné potreby – Články 7, 19 a 47 Charty základných práv Európskej únie)