Писмен въпрос E-8725/10 Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията. Насоки на Световната здравна организация относно качеството на атмосферния въздух и изменение на Директива 2008/50/ЕО