Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1084 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzające bifenyl-2-ol jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 3 (Tekst mający znaczenie dla EOG)$