Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1084 оd 5. srpnja 2016. o odobrenju bifenil-2-ola kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 3 (Tekst značajan za EGP)$