Писмен въпрос E-3596/08, зададен от Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE) и David Hammerstein (Verts/ALE) на Комисията. Незаконния ски курорт Сютка в Родопите