2015 m. balandžio 9 d. Teismo sprendimas byloje E-16/14 – Pharmaq AS prieš Intervet International BV (Veterinariniai vaistai – Papildomos apsaugos liudijimas – Reglamentas (EEB) Nr. 1768/92 – Pirmojo leidimo Europos ekonominėje erdvėje pateikti produktą rinkai samprata – Veiklioji sudedamoji dalis)