Kohtu otsus, 9. aprill 2015, kohtuasjas E-16/14 – Pharmaq AS vs. Intervet International BV (Veterinaarravimid – Täiendava kaitse tunnistus – Määrus (EMÜ) nr 1768/92 – „Toote turulelaskmise esmase loa” mõiste Euroopa Majanduspiirkonnas – Toimeaine)