Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4545 — Statoil/Hydro) Текст от значение за ЕИП