2013/441/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  20. augusta 2013 , ktorým sa určuje dátum začatia prevádzky vízového informačného systému (VIS) v ôsmom regióne