Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1432 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό του αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος αναφοράς 2021 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)