Делегиран регламент (ЕС) 2020/1432 на Комисията от 14 юли 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта за статистически цели „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2021 година (текст от значение за ЕИП)