Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/688 2021 m. balandžio 23 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (Tekstas svarbus EEE)