Лекарствени продукти — Списък на разрешенията за търговия, издадени през втората половина на 2018 година от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП 2020/C 123/06