Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2122 на Комисията от 16 декември 2020 година за предоставяне на неограничен безмитен достъп до Съюза за 2021 г. на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета