Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/417, 8. november 2018, milles sätestatakse üldist tooteohutust käsitleva direktiivi 2001/95/EÜ artikliga 12 ette nähtud Euroopa Liidu kiire teabevahetuse süsteemi RAPEX ja selle teavitamissüsteemi haldamise suunised (teatavaks tehtud numbri C(2018) 7334 all)