ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2998/02 υποβολή: Rosa Miguélez Ramos (PSE) προς την Επιτροπή. Μέτρα για τη μείωση των ατυχημάτων στην αλιεία.