Vec T-571/17: Žaloba podaná 22. augusta 2017 – UG/Komisia