СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ За максимално оползотворяване на потенциала за иновации на ЕС План за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС