Υπόθεση C-554/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 2009 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας (Παράβαση κράτους μέλους — Φόρος προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 2, 9 και 13 — Οικονομική δραστηριότητα ασκούμενη από το Δημόσιο, τις τοπικές αρχές και άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου — Απαλλαγή)