Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/193 z 3. februára 2017, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Ukrajiny v zoznamoch tretích krajín, z ktorých je povolený vstup určitých komodít do Únie v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou (Text s významom pre EHP )$