Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно проекта на регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))