Υπόθεση C-516/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Bundesverwaltungsgericht (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen κατά Agrarmarkt Austria [Προδικαστική παραπομπή — Γεωργία — Κοινή οργάνωση των αγορών — Επιχειρησιακό πρόγραμμα στον τομέα των οπωροκηπευτικών — Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 361/2008 — Άρθρα 103β, 103δ και 103ζ — Χρηματοδοτική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 — Άρθρο 60 και παράρτημα IX, σημείο 23 — Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και/ή σε εγκαταστάσεις της οργανώσεως παραγωγών — Έννοια — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ασφάλεια δικαίου]