Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1110 (2018. gada 3. augusts), ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, no tās sastāv vai ir no tās ražoti, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603, un atceļ Lēmumu 2009/815/EK, Lēmumu 2010/428/ES un Lēmumu 2010/432/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4937) (Dokuments attiecas uz EEZ.)