Решение за изпълнение (ЕС) 2018/71 на Комисията от 12 декември 2017 година за освобождаване на производството и търговията на едро с електроенергия в Нидерландия от прилагането на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (нотифицирано под номер С(2017) 8339) (Текст от значение за ЕИП. )$