Sprostowanie do Ogłoszenia informacyjnego – Konsultacje publiczne – Oznaczenia geograficzne produktów z Japonii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 217 z dnia 1 lipca 2020 r.) 2020/C 219/12