Διορθωτικό στην Ενημερωτική ανακοίνωση – Δημόσια Διαβούλευση, Γεωγραφικές ενδείξεις από την Ιαπωνία (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 217 της 1ης Ιουλίου 2020) 2020/C 219/12