Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων — Στην υπόθεση COMP/C-3/37.792 — Microsoft — Διαγραφή του άρθρου 7 της απόφασης 2007/53/ΕΚ της Επιτροπής και κατάργηση της απόφασης C(2005) 2988 της Επιτροπής