Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1749 van de Commissie van 7 oktober 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (Publicatieblad van de Europese Unie L 421 van 14 december 2020)