Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1749 (2020. gada 7. oktobris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 421, 2020. gada 14. decembris)