2020 m. spalio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1749, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 421, 2020 m. gruodžio 14 d.)