Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2020/1749 на Комисията от 7 октомври 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (Официален вестник на Европейския съюз L 421 от 14 декември 2020 г.)