Κατάλογος και περιγραφή των φακέλων του Κώδικα Οινολογικών Πρακτικών του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV) που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 της Επιτροπής2019/C 409/01