Vec C-523/06: Žaloba podaná 22. decembra 2006 – Komisia/Fínsko