2009/142/ES: Rozhodnutie Komisie z  18. februára 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Spojenom kráľovstve v roku 2008 [oznámené pod číslom K(2009) 977]