Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget på sjöfartstjänster – Utkast (Text av betydelse för EES )