A Bizottsag szolgálatainak munkadokumentuma - Kísérő dokumentum Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2007/EK rendelethez való igazítása érdekében történő módosításáról - A globális harmonizált rendszernek (GHS) a közösségi jogba történő beépítésére vonatkozó hatásvizsgálat összefoglalása {COM(2007) 613 végleges} {SEC(2007) 1337}