Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1994/1995, των ποσοστών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 όσον αφορά τη χορήγηση της ενίσχυσης στα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τον τομάτα