Preporuka Komisije (EU) 2019/794 оd 15. svibnja 2019. o koordiniranom programu kontrole s ciljem utvrđivanja raširenosti određenih tvari koje migriraju u hranu iz materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3519) (Tekst značajan za EGP.)