2009/551/EF: Kommissionens beslutning af 13. juli 2009 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for støtten til privat oplagring af olivenolie inden for rammerne af den licitation, der blev indledt ved forordning (EF) nr. 542/2009 (meddelt under nummer K(2009) 5715)