Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Nemčija - odpuščanja Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))