Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt: Saksamaa – koondamised Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2010 . aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006 . aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 (KOM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))