2008/885/EG: Rådets beslut av den 20 november 2008 om utnämning av nio rumänska ledamöter och elva rumänska suppleanter i Regionkommittén