2008/885/ЕО: Решение на Съвета от 20 ноември 2008 година за назначаване на девет членове от Румъния и единадесет заместник-членове от Румъния в Комитета на регионите