Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2193/85 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 1985 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τη δωδέκατη τμηματική δημοπρασία ακατέργαστης ζάχαρης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2384/84