Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 433/81 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 1981 περί καθορισμού της τιμής της διεθνούς αγοράς για τους κραμβόσπορους και τους γογγυλόσπορους