Uttalande av kommissionen avseende Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/691 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013 2021/C 161 I/01